Semalt hünärmeni: Grafiki optimizasiýa

Adam beýnisi grafikany ýönekeý tekst bilen deňeşdirilende has çalt işleýär. Bu, suratlar ýa-da infografika bilen mazmunyň ýönekeý tekst bilen deňeşdirilende 94 göterim köp görülýändigini düşündirýär. Mazmunyňyzda degişli suratlary ulanmak okyjylary özüne çekýär we önümleriňizi satmaga kömek edýär. Iň esasy zat, grafika SEO barada aýdylanda möhüm ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýar. Grafikanyň sahypaňyzda şeýle möhüm elementdigini indi bilýärsiňiz, olardan has köp peýdalanmak möhümdir.

Ine, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçeliň has gowy reýting almak üçin grafikany nädip optimizirlemelidigi barada sekiz gezek synag edilen maslahat:

1. Dogry grafikany kesgitläň we ulanyň

Grafika bir hekaýa aýdýar, netijede, ulanýan suratlaryňyzyň elindäki mowzuga degişlidigine göz ýetirmek möhümdir. Daş-töweregindäki mazmuna degişli bolmadyk suratlary goýanyňyzda, gelýänlere garyşyk signallary iberýärsiňiz. Grafika, reýtingiňizi ýokarlandyrmaga kömek edýändigi sebäpli, mowzuk bilen baglanyşykly bolmasa, göz öňünde tutulan SEO bahasyny ýitirýärler.

Degişli suratlary tapmak barada aýdylanda, size köp mümkinçilik bar. Bular öz içine alýar:

  • Asyl suratlar: Bular smartfon ýa-da kamera ulanyp düşüren suratlaryňyz.
  • Bir Stocka suratlary: “ Unplash” we “Pixabay” ýaly CCO ygtyýarly surat sahypalaryndan aksiýa suratlaryny alyp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, şol bir saýtlarda we beýlekilerde iStock we Shutterstock ýaly premium tekliplere ýazylyp bilersiňiz.
  • Grafiki alyş-çalyş formaty (GIF) şekiller: Bular gysga animasiýa kliplerinde ulanylýan şekiller, mazmunyňyza gyzyklanma we çuňluk goşýar. GIPGY-da GIF-ler alyp ýa-da programmalaryny ulanyp özüňiz döredip bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, GIFMaker ýa-da ScreentoGIF gözläp bilersiňiz.
  • Dizaýn gurallary: PicMonkey we Canvas ýaly web sahypalary, öz grafikalaryňyzy döretmek üçin ajaýyp çeşmelerdir.

2. Açar sözleri grafiki faýl adyna goşuň

Gözleg motorynyň edýänleri gowy bolsa-da, grafikany görüp bilmeýärler we grafikanyň nämedigini aýtmak üçin düşündirişli tekst gerek. Bir stocka şekil saýtlary, kameralar we beýleki grafika çeşmeleri gözleg motorlaryna grafika düşünmäge kömek etmeýän suratlara deslapky faýl atlaryny bellänligi sebäpli, sahypaňyza ýüklemek isleýän grafigiňyzyň adyny üýtgetmek möhümdir.

Adynyň üýtgedilen ady gözleg motoryna grafigiň nämedigini aýdýar we optimizasiýa eden açar sözüňizi ulanmaga mümkinçilik berýär.

3. Alternatiw tekst ýa-da Alt tekst aýratynlygy

Köplenç alt tekst diýlip atlandyrylýan alternatiw tekst, sahypaňyzdaky faýlyň adyny optimizirlemekden başga bir ädim öňe gidýän aýratynlykdyr. Bu aýratynlyk, mowzugy suratlandyrmaga we suraty sahypa degişli etmäge mümkinçilik berýär. Bu aýratynlyk, grafika faýly bilen mazmunyň arasyndaky baglanyşygy kesgitlemek üçin gözleg motorlary tarapyndan ulanylýar. Şeýle hem, gözleg soragyna jogap bereniňizde haýsy suratlary hödürlemegiň has amatlydygyny bilmäge kömek edýär.

4. tionsazgylary ýerlikli ulanyň

Tionsazgylar möhümdir, sebäbi degişli tekste goşmaça mazmun goşmaga kömek edýär. Adatça, adamlar sahypany gözden geçirenlerinde ýazgylary okaýarlar. Ortaça, ýazgylar esasy göçürme bilen deňeşdirilende ýene 300 gezek okalýar. Şeýle-de bolsa, töwerekdäki tekst beýan edýänçä, her grafika bilen ýazgy goşmak hökman däl.

5. Degişli faýl görnüşini ulanyň

Ulanmak üçin şekil faýllarynyň birnäçe görnüşi bar bolsa, iki sany meşhur format Portable Network Graphics (PNG) we Bilelikdäki Surat Bilermenler Topary (JPEG). PNG, JPEG we GIF-leriň arasyndaky esasy tapawut, ululygy we hilidir. Faýl ölçegi SEO üçin möhümdir, sebäbi sahypanyň ýükleniş wagtyna täsir edýär.

6. Surat faýlyň ululygyny azaltmak

Uly surat faýl ululyklary sahypanyň ýükleniş wagtyna täsir edýändigi sebäpli, zerur bolanda olary azaltmaly. Bu diňe bir sahypa ýükleniş wagtyny gowulaşdyrman, eýsem geçirijilik giňligini we serwerde saklamagy hem tygşytlar. Oflayn gurallary ulanyp, surat faýlyň ululygyny azaldyp ýa-da CompressJPEG, TinyPNG we Image Optimizer ýaly onlaýn gurallary saýlap bilersiňiz.

7. Grafikanyňyzyň ölçegini üýtgediň

Käbir ýagdaýlarda faýlyň ululygyny azaltmak ýeterlik bolman biler we ölçegini üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin. Suratlaryň ölçegi suratyň giňligini we beýikligini peseldýär we sahypanyň ýükleniş wagtyny gowulandyrmak üçin faýl ölçegini azaldýar. PGN ýaly käbir şekil formatlarynyň ölçegi üýtgedilende hiliniň ýaramazlaşýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

8. Grafika üçin sahypa kartalaryny dörediň

Sahypa kartalary gözleg motorlaryna sahypaňyzyň gurluşy barada goşmaça maglumat berýär we gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrýar. Sahypa kartalarynda web sahypalaryňyzyň sanawy, olara bagly metadata we olaryň tertipleşdirilişi bar.

Netijede, grafika SEO tagallalaryňyzy güýçlendirip ýa-da saklap biler. Reýtingiňizi gowulandyrmak üçin dogry grafikalary kesgitlemeli, olary optimizirlemeli, suratlary takyk suratlandyrmaly we gelýänleriň tejribesini ýokarlandyrmak we gözleg motoryňyzyň reýtingini ýokarlandyrmak üçin sahypa kartalaryny döretmeli.

mass gmail